Algemene voorwaarden

Concept 15

Definities

Concept 15: Creatief bureau voor grafische vormgeving, drukwerk en promotiemateriaal, webdesign en advies met IT gerelateerde diensten met maatschappelijke zetel te: Oostbergen 15b, 2460 Kasterlee met BTW-nummer: BE 0741.805.520.

Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Concept 15 een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasbaarheid

Door ondertekening van een offerte met Concept 15 verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Concept 15.

Offertes

Alle offertes en prijsopgaven door Concept 15 zijn geheel vrijblijvend.

Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Concept 15 zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of aan de offerte aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Concept 15, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de adviezen.

Concept 15 is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de 14 dagen wordt bevestigd.

Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Concept 15.

Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door Concept 15, en zodra de vooruitbetaling van 25% op het totaalbedrag ontvangen is.

Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.

Bij dringende en/of kleine opdrachten tot een maximaal bedrag van €300 (ex. BTW) volstaat een opdrachtgeving via mail, fax of telefonisch vanwege de opdrachtgever. Concept 15 is in dit geval niet verplicht een vooropgestelde offerte of prijsafspraak te maken indien het uurtarief voordien of tijdens de opdrachtgeving is meegedeeld.

Uitvoering van de overeenkomst

Concept 15 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Concept 15 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Concept 15 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan Concept 15 zijn verstrekt, heeft Concept 15 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Concept 15 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Concept 15 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Concept 15 kenbaar behoorde te zijn.

De opdrachtgever aanvaardt het product in de staat dat het is bij betaling van de factuur bij oplevering. Concept 15 is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in het product. De opdrachtgever wordt verondersteld het product uitvoerig getest te hebben.

Levering en termijn

Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

Indien aanpassingen aan een website en/of ander ontwerp moeten gebeuren dient men het benodigd materiaal aan te leveren binnen de 7 werkdagen, indien dit niet het geval zou zijn, wordt deze aanpassing niet uitgevoerd tenzij een meerprijs wordt betaald opgelegd door Concept 15 in een bijkomende offerte. Als gevolg van het te laat aanleveren schuift de levertijd evenredig op met het aantal werkdagen die de klant wacht vooraleer het benodigd materiaal aan te leveren.

Tussentijdse resultaten en/of voorbeelden worden door Concept 15 op een tijdelijke internetlocatie of de uiteindelijke internetlocatie beveiligd met verstrekt wachtwoord geplaatst voor testdoeleinden.

De afgesproken termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Concept 15 niet. Vertraging in levering van het product / de dienst geeft aan de klant geen recht op schadevergoeding, noch leidt dit tot ontbinding van de overeenkomst.

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Concept 15 de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontheft de klant/opdrachtgever niet van zijn verplichting te betalen op de vervaldag. Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van de geleden schade, met uitsluiting van enige vergoeding.

Copyright

Al het door Concept 15 vervaardigd materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Concept 15 niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

Het eigendom van de door Concept 15 verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Concept 15, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Concept 15 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Concept 15 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Concept 15 behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Domeinnamen en hosting

Domeinnamen en bijbehorende hosting worden jaarlijks automatisch verlengd. Indien de domeinnaam en/of hosting dient worden stopgezet is de klant vereist om Concept 15 minstens 8 weken voor de automatische verlenging hiervan op de hoogte te stellen. Als dit niet gebeurd wordt de domeinnaam en/of hosting automatisch verrekend voor 1 extra jaar.

Aansprakelijkheid

Voor zover Concept 15 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Concept 15 op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Concept 15 of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Concept 15.

Concept 15 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Concept 15 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Concept 15 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Na het geven van “goed voor druk” op een bepaald ontwerp, is Concept 15 niet verder verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het drukwerk. Er wordt verondersteld dat de klant alles grondig heeft nagelezen en gecontroleerd.

Betwisting

De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan Concept 15. Indien de betwisting gegrond is zal Concept 15 deze gebreken verhelpen. Wanneer aan Concept 15 binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Concept 15 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Concept 15 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Concept 15 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Na het geven van “goed voor druk” op een bepaald ontwerp, is Concept 15 niet verder verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het drukwerk. Er wordt verondersteld dat de klant alles grondig heeft nagelezen en gecontroleerd.

Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Concept 15 naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Concept 15 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Concept 15 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Concept 15 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Na het geven van “goed voor druk” op een bepaald ontwerp, is Concept 15 niet verder verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het drukwerk. Er wordt verondersteld dat de klant alles grondig heeft nagelezen en gecontroleerd.

Betaling

Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Concept 15 en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Concept 15 volgens afspraak te honoreren.

Na afronding van de opdracht zal Concept 15 een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Concept 15 een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 9,00 exclusief BTW, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Facturen niet betaald binnen 14 dagen brengen van rechtswege een intrest op van 12% per jaar en dit zonder ingebrekestelling.

Wanneer de opdrachtgever bij niet betaling binnen 14 dagen na vervaldag zal het bedrag der factuur den titel van forfaitaire schadevergoeding worden verhoogd met 10% en minstens € 125 zonder dat hierdoor afbreuk gedaan wordt aan de hierboven bedongen verwijlintresten.

Wanneer de opdrachtgever binnen de 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

Wijziging van de algemene voorwaarden

Concept 15 bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.concept15.be, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

Overige

Concept 15 zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Concept 15.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Concept 15 zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

Concept 15 is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Concept 15 in verband met websites zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website. In geval van grafisch drukwerk heeft Concept 15 het recht om een bescheiden creditvermelding in de rand of onderaan te verwerken. Dit geldt ook voor websites of drukwerk waarbij de opdrachtgever zelf in opdracht van derden werkt. In dit geval zal de creditvermelding geplaatst worden naast de eventuele vermelding van de opdrachtgever zelf.

Geschillenregeling

Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschilllen zullen uitsluitend aan de rechtbank van het arrondissement Turnhout onderworpen worden.

In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Studio Nika

Gegevens

Studio Nika is een onderdeel van Concept 15

Oostbergen 15b, 2460 Kasterlee 

Telefoonnummer: 0498 71 68 96

Enkel open op afspraak, telefonisch of per mail gemaakt 

BTW nummer: BE 0741.805.520

E-mail adres: info@concept15.be 

Toepasbaarheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.concept15.be met de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst. 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen klant en Concept 15. Bij een overeenkomst tussen klant en Concept 15, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. Bij bestelling via afspraak dient de klant zelf de algemene voorwaarden door te nemen. Bij bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

Kwaliteit en Service

Kiezen voor Concept 15 is kiezen voor een persoonlijke service en gecontroleerde kwaliteit. Hiervoor werken we nauw samen met onze vaste partners en kunnen we kwalitatief drukwerk garanderen. Verzending van het drukwerk naar België gebeurt via BPost. Naar Nederland gebeurt via PostNL. 

Geboortekaartjes en trouwkaarten

De klant dient de digitale drukproeven aandachtig na te lezen en is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na akkoord van de klant is Concept 15 niet verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. Geboortegegevens (naam, geboortedatum, lengte, gewicht en uur) worden uitsluitend schriftelijk doorgegeven. Dit kan via een sms of WhatsApp op het nummer 0498 71 68 96. Wanneer de klant een geboortekaartje op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/ zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit. Concept 15 kopieert geen bestaande ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust. 

Correctheid van de kleuren

Gelieve er rekening mee te houden dat de kleurweergave op elk beeldscherm anders is en dat het gedrukte geboortekaartje er dus lichtjes anders kan uitzien. Dit kan (o.a.) te maken hebben met (foutieve) instellingen van je computerscherm, verschillende papiersoorten, weersomstandigheden,... Dit betekent ook dat de kleuren van het geboortekaartje lichtjes kunnen verschillen van bijvoorbeeld de stickers omdat het hier om een andere papiersoort gaat. Beoordeel het geboortekaartje nooit op wat je ziet op een tablet of smartphone. Deze toestellen geven de kleuren niet correct weer. Bij Concept 15 krijgt u steeds 1 proefdrukje gratis, na het plaatsen van een bestelling.

Indien aanpassingen aan een website en/of ander ontwerp moeten gebeuren dient men het benodigd materiaal aan te leveren binnen de 7 werkdagen, indien dit niet het geval zou zijn, wordt deze aanpassing niet uitgevoerd tenzij een meerprijs wordt betaald opgelegd door Concept 15 in een bijkomende offerte. Als gevolg van het te laat aanleveren schuift de levertijd evenredig op met het aantal werkdagen die de klant wacht vooraleer het benodigd materiaal aan te leveren.

Tussentijdse resultaten en/of voorbeelden worden door Concept 15 op een tijdelijke internetlocatie of de uiteindelijke internetlocatie beveiligd met verstrekt wachtwoord geplaatst voor testdoeleinden.

De afgesproken termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Concept 15 niet. Vertraging in levering van het product / de dienst geeft aan de klant geen recht op schadevergoeding, noch leidt dit tot ontbinding van de overeenkomst.

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Concept 15 de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontheft de klant/opdrachtgever niet van zijn verplichting te betalen op de vervaldag. Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van de geleden schade, met uitsluiting van enige vergoeding.

Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk werd bedongen. 

Geboortekaartjes zijn te betalen voor levering of bij levering. 

Het eigendom van de door Concept 15 verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Concept 15, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Concept 15 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Concept 15 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Concept 15 behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Ophaling pakketten

Alle pakketten die tot stand zijn gekomen door een afspraak worden persoonlijk opgehaald. Op deze manier kunnen we de handleiding overlopen. De pakketten dienen binnen 7 dagen nagekeken te worden op missende producten. Na deze periode kan er geen beroep meer worden gedaan op missende producten. 

Levering

De levering van geboortekaartjes/trouwkaarten gebeurt binnen het aantal dagen zoals doorgegeven aan de klant. De levertermijn is steeds verschillend ivm keuze van papiersoort/afwerking. De levering gebeurt steeds zo snel mogelijk. Geboortekaartjes worden niet verzonden (tenzij mondeling afgesproken), maar kunnen afgehaald worden op Oostbergen 15b, 2460 Kasterlee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen bij het postorderbedrijf waardoor de levering vertraging oploopt en kunnen hier bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. Dit kan zijn: stakingen, disfunctioneren van leveranciers, ... . 

De klant zorgt er bij het doorgeven van een leveringsadres voor dat er iemand aanwezig kan zijn op dit adres, zodat het pakket met kaartjes in ontvangst kan genomen worden. Bij afwezigheid neemt Concept 15 of de koerier het pakket weer mee en kan het op een later tijdstip opgehaald worden. Concept 15 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een latere levering door dergelijke situaties. 

Verzendkosten binnen België bedragen 8 euro. Verzendkosten naar Nederland bedragen 12 euro

Prijs

Concept 15 behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn 

Retourneren

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer en het rekeningnummer voor de terugbetaling. Als je van het verzakingsrecht wil gebruik maken, dien je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te sturen naar Concept 15, Oostbergen 15b, 2460 Kasterlee. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door jou betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. 

Let op: geboortekaartjes en ander drukwerk alsook op maat gemaakte artikelen en voedingsmiddelen worden niet retour genomen. Onze pakketten worden ook nooit geretourneerd. 

Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 3 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk re

De bestelling van uw geboortekaartje annuleren

U kan de bestelling van uw geboortekaartje kosteloos annuleren enkel en alleen indien u binnen de 24 uur die volgt op het plaatsen van de bestelling een e-mail stuurt naar info@concept15.be  Koos u voor een ontwerp op maat en heeft u reeds een digitale proef ontvangen, dan wordt een kost aangerekend van € 125 voor de geleverde prestaties. 

Is het geboortekaartje en het eventuele andere drukwerk reeds in productie genomen, dan kan de bestelling niet meer geannuleerd worden en dient het volledige bedrag te worden betaald.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze opzet of grove fout. 

Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. 

Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door Bpost. 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben we het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper. 

Factuur

Na verzending van je bestelling ontvang je een factuur per mail. 

Een BTW nummer kan steeds doorgeven bij het invullen van de facturatiegegevens.

Winkelwagen